4. เครื่องดูดฝุ่น 7.5 แรง

  • มอเตอร์ 7.5 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • ขนาดเครื่อง 62”x102”x62”

  • สตาร์ด้วยแม็กเนติก 1 ตัว

  • ถุงบรรจุฝุนขนาด 30”x37”=4 ใบ

  • ถุงระบายอาอาศ 30”x60” = 4 ใบ

  • ท่อเมนดูดฝุ่น 12” แยกดูด 4”x6 ท่อ