43. เครื่องขัดขอบ

      • มอเตอร์ 1 HP 4 P ไฟ 3 สาย