47. เครื่องขัดสามเหลี่ยม

   • มอเตอร์ 3 HP 4 P ไฟ 3 สาย
   • ขัดชิ้นงานจากหน้าไปหน้าได้ 1.00 เมตร
   • ขัดชิ้นงานจากซ้ายไปขวาได้ 1.50 เมตร
   • ความยาวจากซ้ายไปขวา สามารถสั่งได้
   • ใช้ผ้าทรายขนาด 6” x 230”