48. เครื่องเล้าเตอร์คอม้า

  • ขนาดหน้าโต๊ะจากหน้าไปหน้า 20”

  • ขนาดหน้าโต๊ะจากซ้ายไปขวา 26”

  • ขนาดเครื่อง กว้าง 22” ยาว 30” สูง 31”

  • ผ่านชิ้นงานได้กว้าง 14” สูง 5”

  • มอเตอร์ 3 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • ความเร็วรอบ 20,000 รอบ

  • จับดอกคัทเตอร์ขนาด 12 มิล หรือ ½ นิ้ว

  • เหมาะสำหรับงานชิ้นเล็กไม่หนัก