49. เครื่องเล้าเตอร์เหล็กฉาก (ใช้ดอกจับ 1/2)

  • หน้าโต๊ะใช้งานกว้าง 19 ½” x 20 ½”

  • ความสูง 30”

  • ความเร็ว 15,000 รอบ

  • มอเตอร์ขนาด 3 HP ไฟ 3 สาย

  • รับประกันลูกปืน 3 เดือน

  • ความเร็วรอบ 20,000 รอบ ไฟ 3 สาย

  • เล้าเตอร์ 20,000 รอบ รับประกันลูกปืน 1 ปี