50. เพลาตั้ง (ไม่รวมมีด)

  • มอเตอร์ 3 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • หน้าโต๊ะใช้งานกว้าง 19 ½” x 20 ½”

  • ความสูง 30”

  • จับมีดยาว 4” เพลาปรับสูงต่ำได้ (ไม่รวมมีด)

  • ความเร็วรอบ 6,000 รอบ

  • แกน 30 มม. ยาว 5 ¾”