55. เครื่องกลึงตามแบบ มีตัวรับเพลา

  • ใช้มอเตอร์ 3 HP + มอเตอร์ ½ HP ไฟ 3 สาย (380 โวล์)

  • ความเร็วรอบของคัดเตอร์ 5,600 ต่อนาที

  • แกนเพลาขนาด 35 มม.

  • เพลายาว 4”

  • เพลายาว 10” มอเตอร์ 5 HP ไฟ 3 สาย