60. เครื่องรีดลาย 2 หัว

  • มอเตอร์ ½ HP 4 P ไฟ 3 สาย