65. เครื่องทากาว

  • เครื่องทากาว 40 เซนติเมตร1 HP 4 P 3 สายทากาว 2 หน้า

  • เครื่องทากาว 80 เซนติเมตร ทากาว 2 หน้า ทาชิ้นงานได้หนาถึง 3”
  • น้ำหนักประมาณ 160 กิโลกรัม