68. เครื่องขัดรองเท้า

  • มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย

  • ความเร็ว 5,600 รอบ

  • รูเพลาของลูกขัด 1” ขนาด 4” x 4”

  • น้ำหนักประมาณ 155 กิโลกรัม