78. เครื่องปากกาหนีบไม้

 

   • ปากกาจับไม้ยาว 90 เซนติเมตร มีด้าม ไม่มีด้าม  
   • ปากกาจับไม้ยาว 1 เมตร มีด้าม ไม่มีด้าม  
   • ปากกาจับไม้ยาว 1.20 เมตร มีด้าม ไม่มีด้าม  
   • ปากกาจับไม้ยาว 1.50 เมตร มีด้าม ไม่มีด้าม  
   • ปากกาจับไม้ยาว 2 เมตร มีด้าม ไม่มีด้าม  
   • ปากกาจับไม้ยาว 2.50 เมตร มีด้าม  ไม่มีด้าม