88. เครื่องขัดนอน 6” x 72”

  • มอเตอร์ 2 HP 4 P ไฟ 3 สาย

  • ขัดชิ้นงานได้ 6” x 21”