89. เครื่องขัดเหล็กนอน 6” x 80”

  • มอเตอร์ 2 HP 2 P ไฟ 3 สาย
  • เครื่องขัดเหล็กนอน 8” x 80”
  • มอเตอร์ 3 HP 4 P ไฟ 3 สาย