94. เครื่องไสไม้ 16” ไส 1 หน้า

  • มอเตอร์ 5 HP ไฟ 3 สาย

  • ไสไม้ได้สูงสุด 7”

  • ความเร็วรอบ 5,000 รอบ/นาที